Hurtownia Czempion powsta³a w 1995 roku w Gorlicach. Dzia³alno¶æ firmy opiera siê na sprzeda¿y szerokiej gamy artyku³ów spo¿ywczych oraz akwizycji i dostawie towarów do sklepów detalicznych na terenie woj. ma³opolskiego i podkarpackiego.

W ofercie znajd± Pañstwo ponad 3 500 pozycji, w grupach takich jak nabia³, t³uszcze, przetwory, konserwy, koncentraty, napoje, s³odycze, art. sypkie.

Aby sprostaæ oczekiwaniom Klientów i Kontrahentów w naszej firmie stawiamy na rozwój - pracujemy nad podnoszeniem jako¶ci naszych us³ug, wprowadzamy innowacje, poszerzamy dzia³alno¶æ marketingow±, uruchomili¶my e - hurtownie.      704-571-9882

817-737-9659


Kontakt Og³oszenia gospodarcze 765-722-4304