CRM. Program CeReM, profesjonalne oprogramowanie klasy CRM.

Podstawowe funkcje to: baza danych, zarz¹dzanie klientami i kontaktami, korespondencja seryjna, wysy³ka email, masowe drukowanie kopert i etykiet, mailing.

Wersja freeware - CeReM Personal.

crm - System CeReM: oprogramowanie, aplikacje, zarz¹dzanie klientami, korespondencja seryjna, wysy³ka email, masowa wysy³ka kopert, druk etykiet, obieg dokumentów

Oprogramowanie CRM dla Ciebie i Twojej firmy

Szanowni Pañstwo,
    Zapraszamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ skierowan¹ do firm, instytucji oraz osób prywatnych. W swojej ofercie posiadamy: oprogramowanie do zarz¹dzania kontaktami z klientami klasy CRM (Customer Relationship Management), program do obs³ugi serwisu urz¹dzeñ fiskalnych. Tworzymy równie¿ strony internetowe i oprogramowanie na zamówienie.

(832) 553-7424
    Zupe³nie darmowa aplikacja dostêpna na zasadach licencji Freeware. Program opracowany w oparciu o komercyjny produkt. Jednym s³owem: CRM dla ka¿dego.
CeReM Firma
    Modu³owa wersja programu typu CRM, przeznaczona dla wszystkich firm nastawionych na efektywn¹ wspó³pracê z klientem.
(715) 380-5362
    System CRM przeznaczony g³ównie dla firm organizuj¹cych targi, konferencje, szkolenia oraz zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹ reklam.
Oprogramowanie na miarê
    Wykonujemy oprogramowanie na zamówienie. Nasza oferta skierowana jest do firm, których charakter dzia³alnoœci wymaga zastosowania specyficznego oprogramowania. Firmy zainteresowane t¹ ofert¹ prosimy o 709-377-9569.