Ta strona u¿ywa cookies w celach statystycznych. Korzystaj±c ze strony wyra¿asz zgodê na u¿ywanie plików cookie.
Mo¿esz okre¶liæ warunki przechowywania lub dostêpu do plików cookies w Twojej przegl±darce. (click x2)

Strona g³ówna Aktualno¶ci
Edukacja i Profilaktyka
Oferta O¶rodka Filie O¶rodka Pisz± o nas Rekomendacje Sta¿e i superwizje Z ¿ycia O¶rodka Grupy Samopomocowe Wa¿ne linki Nasza budowa
Jeste¶ w: Umiemy i chcemy Ci pomóc

 

Traktujemy uzale¿nienie od ¶rodków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) jako chorobê przewlek³±, postêpuj±c± i ¶mierteln±, na której powstanie z³o¿y³o siê wiele czynników. Uwa¿amy j± za chorobê niezawinion±. Podchodzimy z szacunkiem i zrozumieniem do osób, które cierpi± na tê chorobê oraz do ich bliskich.

N ZOZ O¶rodek Terapii Uzale¿nieñ i

 Wspó³uzale¿nienia

 oferuje:

-> leczenie alkoholizmu

-> kompleksow± terapiê zaburzeñ z krêgu uzale¿nieñ.

Specjalizujemy siê w profesjonalnym leczeniu:

  • picia szkodliwego

  • uzale¿nienia od alkoholu (alkoholizm)

  • uzale¿nienia od nikotyny

  • patologicznego hazardu

  • wspó³uzale¿nienia (w tym ofiar przemocy)

  • zaburzeñ charakterystycznych dla DDA

Udzielamy ró¿norodnych  ¶wiadczeñ  medycznych w trybie ambulatoryjnym (porada lekarska, psychologa, terapeuty uzale¿nieñ, konsultacja, sesja psychoterapii indywidualnej, grupowej, trening, warsztat psychologiczny itd.)