Warsztat Terapii Zajêciowej - Borkowice

Strona g³ówna

 

"Ludzie niepe³nosprawni ¿yj± w¶ród nas.

Tylko od nas zale¿y czy to bêdzie ¿ycie z nami czy obok nas.

To miara naszego cz³owieczeñstwa".

Pomys³ na Warsztaty Terapii Zajêciowej zrodzi³ siê w momencie, kiedy w ca³ym kraju mówi³o siê o potrzebie tworzenia warsztatów dla osób niepe³nosprawnych. Incjatorami ich utworzenia byli W³odzimierz Krupa, Jaros³aw Soko³owski i Janusz Czubak. Warsztaty Terapii Zajêciowej dzia³aj± od 01.06.2002 roku. Placówka powsta³a z incjatywy dzia³aj±cego w mie¶cie Stowarzyszenia Abstynentów Klubu "OPOKA".Pocz±tkowo ich propozycjê przyjêto bardzo sceptycznie, ale w³adze miasta i powiatu nie od¿egnywa³y siê od pomocy incjatorom. Warsztaty mie¶ci³y siê w budynku po dawnym przedszkolu,pomieszczenia te przekaza³a gmina. Adaptacjê budynku i zakup wyposa¿enia sfinansowa³ Pañstwowy fundusz rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Pierwsze warsztaty zgromadzi³y dwudziestu podopiecznych,by³y to osoby z terenu gmin: Przysuchy, Borkowic, Wieniawy i Gielniowa. Do dyspozycji uczestników oddane by³y pracownie:plastyczna komputerowa,gospodarstwa domowego,oraz sala rehabilitacyjna. W dniu 17 grudnia 2003 roku nast±pi³o otwarcie Warsztatów Terapii Zajêciowej nr 2, które mieszcz± siê w tym samym budynku co ich poprzednicy. Nastêpnie obydwie jednostki zosta³y ze sob± po³±czone z dniem 01.06.2004. Obecnie Warsztaty zosta³y przeniesione do Borkowic,gdzie maj± swoj± siedzibê przy ulicy Platanowej.Do dotychczasowych pracowni pracowni do³¹czy³y nowe: bukieciarska,manualna,artystyczna,przyrodnicza informatyczna,muzyczna oraz pracownia spo³eczna.W ostatnim czasie do³aczy³a równie¿ pracownia stolarska Do grupy podopiecznych „OPOKI” do³±czy³o jeszcze 40 nowych osób i w chwili obecnej do warsztatów uczêszcza szeœædziesiêcioro uczestników. S± to osoby niepe³nosprawne ruchowo i upo¶ledzone umys³owo. Bêd±c w domach rodzinnych czêsto nie maj± szansy i perspektywy w³asnego rozwoju. Nasz warsztat stwarza im takie mo¿liwo¶ci. Dodatkowo Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "OPOKA" otworzy³o i pe³ni rolê prowadz±c± Warsztatów Terapii Zajêciowej w Lipinach. Warsztaty te powsta³y dnia 27.12.2004. Opoka jest równie¿ incjatorem i za³o¿ycielem Warsztatów Terapii Zajêciowej w Osta³ówku Stowarzyszenie "OPOKA" prowadzi równie¿ i pe³ni rolê nadrzêdn± nad ¦wietlic± Socjoterapeutyczn± dla dzieci z rodzin zagro¿onych dysfunkcj± i dzieci niepe³nosprawnych. Celem dzia³ania Warsztatów Terapii Zajêciowej jest realizacja zadañ w zakresie rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej,zmierzaj±cej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawno¶ci ka¿dego uczestnika,niezbêdnych do mo¿liwie niezale¿nego,samodzielnego i aktywnego ¿ycia w spo³eczeñstwie

Copyright © by szybki10 | Valid XHTML 1.1 | Valid CSS