+48 503 401 643

Kim Jeste¶my?

Firmê "LUFTHAUS energie" tworz± ludzie z wiedz±, do¶wiadczeniem i pasj±! Chcemy aby budownictwo energooszczêdne i pasywne w Polsce nie by³o tylko "sloganem" na ulotkach nieuczciwych wykonawców.

Wiêcej o nas w dziale (512) 389-4403.

Oferujemy

W firmie "LUFTHAUS energie" nasz± uwagê koncentrujemy na wyznaczaniu stopnia przepuszczalno¶ci powietrznej budynków (nieszczelno¶ci) testem "Blower Door", którego wyniki ¶wiadcz± o jako¶ci i poprawno¶ci wykonania przegród budowlanych.

Wiêcej w dziale 562-639-0349.

Warto wiedzieæ

Nieszczelno¶ci w budynkach s± przyczyn± strat ciep³a! Stopieñ nieszczelno¶ci ma swoje granice okre¶lone przez wspó³czynnik n50, którego dopuszczalne warto¶ci, w zale¿no¶ci od rodzaju wentylacji wynosz±:
- dla wentylacji grawitacyjnej n50 ≤ 3,0 h -1
- dla wentylacji mechanicznej n50 ≤ 1,5 h -1
Dowiedz siê wiêcej.

2010. LUFTHAUS energie B³a¿ej Szala. Wszelkie prawa zastrze¿one.
studio graficzneprofesjonalne strony www